ANASAYFA / Genel / KADRO KONUSUNDA ÖNEMLİ DUYURU
KADRO KONUSUNDA ÖNEMLİ DUYURU
ÖZ ORMAN-İŞ BASIN MÜŞAVİRLİĞİ - 28.06.2013 00:00

KADRO KONUSUNDA ÖNEMLİ DUYURU

Son zamanlarda kamuoyunu meşgul eden ‘kamuda çalışanlara kadro verilmesi’ konusunun içeriği şöyledir:
28.06.2013 00:00

Şu anda TBMM’de komisyona gelen taslağa göre; 4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personelin, 4A memur statüsüne geçirilmesi sözkonusudur.


5620 Sayılı Kanuna göre ‘geçici işçi’ olarak çalışan personele yönelik, herhangi bir değişiklik sözkonusu değildir.


HERHANGİ BİR KURUM VEYA KURULUŞTA MEVSİMLİK (Geçici) İŞÇİ OLARAK ÇALIŞANLARA KADRO VERİLMESİ SÖZKONUSU OLURSA, BUNDAN İLK YARARLANACAK OLAN ÖZ ORMAN-İŞ SENDİKASI’NIN ÜYELERİ OLACAKTIR. Öz Orman-İş, 2007 yılında çıkan 5620 Sayılı Kadro Kanundan yararlanarak, üyelerinin yüzde 98’ine kadro sağlamak suretiyle, rüştünü ispatlamıştır. Biz, geçici çalışan üyelerimizin kadro alması için dur durak bilmeden, her kapıyı çalmaktayız. Çağımızda 6 ay çalışarak 12 ay geçim sağlamanın adeta cambazlık gerektirdiğini bilmekteyiz. Üyelerimizin hiç şüphesi olmasın ki, sendikamız, kadro konusunun hiç bir zaman peşini bırakmayacaktır.

Bu gerçeğin ışığı altında, 4/B sözleşmeli personelin (4/C hariç) memur kadrosuna alınmasını öngören yasa tasarısının özü şöyledir:

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin A/B/C/D fıkralarına göre;

4/A) Memur: Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır. 

Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır.

4/B) Sözleşmeli personel (12 ay boyunca çalıştırılan): Kalkınma planı, yıllık program ve iş programlarında yer alan önemli projelerin hazırlanması, gerçekleştirilmesi, işletilmesi ve işlerliği için şart olan, zaruri ve istisnai hallere münhasır olmak üzere özel bir meslek bilgisine ve ihtisasına ihtiyaç gösteren geçici işlerde, kurumun teklifi üzerine Devlet Personel Dairesi ve Maliye Bakanlığının görüşleri alınarak Bakanlar Kurulunca geçici olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen ve işçi sayılmayan kamu hizmeti görevlileridir. (36’ncı maddenin II - Teknik Hizmetler Sınıfında belirtilen görevlerde yukarıdaki fıkra uyarınca çalıştırılanlar için, işin geçici şartı aranmaz.) 

Bunlara ödenebilecek ücretlerin üst sınırları Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır. 

4/C) Geçici personel: Bir yıldan az süreli veya mevsimlik hizmet olduğuna Devlet Personel Dairesinin ve Maliye Bakanlığının görüşlerine dayanılarak Bakanlar Kurulunca karar verilen görevlerde ve belirtilen ücret ve adet sınırları içinde sözleşme ile çalıştırılan ve işçi sayılmayan kimselerdir. 

4/D) İşçiler: (A), (B) ve (C) fıkralarında belirtilenler dışında kalan kişilerdir. Bunlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanmaz.

Görüldüğü gibi, TBMM’de görüşülen yasa teklifi, 4/B statüsündeki sözleşmelileri, 4/A memur statüsüne geçirmektedir. Esasen 4/B’de çalışan sözleşmeliler, zaten yılın 12 ayında çalıştırılmaktadır. Burada yeni bir kadro ihdası söz konusu değildir.

4/C statüsünde çalışanlar ise işçi sayılmayan; ancak yılda bir yıldan az çalıştırılan personeldir. Bunlar için de herhangi bir kadro getirilmemektedir.

4/D kapsamında ise; hem 12 ay çalışan daimi işçiler, hem de 5620 Sayılı Kanununa göre 5 ay 29 gün çalıştırılan geçici işçiler mevcuttur.

Tekrar etmek gerekirse, TBMM’de görüşülen tasarıya göre, kamudaki 4/C ve 4/D statüsünde yer alan personel için herhangi bir statü değişikliği söz konusu değildir.


Öz Orman-İş Sendikası

Genel Yönetim Kurulu


MUHATAP KURULUŞLARKişisel Verileri Koruma Kanunu - Aydınlatma Metni