ANASAYFA / KVKK Aydınlatma Metni

KVKK Aydınlatma Metni


ÖZ ORMAN-İŞ SENDİKASI

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA METNİ

 

Değerli Öz Orman-İş ailesi üyelerimiz,

6356 sayılı Kanun ve tüzüğümüzün bize verdiği yetki ile uzunca bir süredir ilgili iş kolunda çalışan siz değerli üyelerimize hizmet etmeye gayret göstermekteyiz. Yürüttüğümüz sendikal faaliyetler başta olmak üzere üyelerimize sosyo-ekonomik, kültürel ve mesleki fayda sağlayacak diğer konular için üyelerimizin bizlerle paylaştığı kişisel bilgilerini sendikamız bünyesinde büyük bir titizlikle muhafaza etmekteyiz.

Bilindiği üzere 7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde bireylerin sahip olduğu kişisel verilerin korunması yasal altyapıya kavuşmuştur. Sendikamız olarak da bu Kanun’da öngörülen esas, ilke ve usullere riayet edilerek kişisel verileriniz işlenmeye devam edecektir. Kanun’da yer aldığı şekliyle sendikamız Veri Sorumlusu olarak siz değerli üyelerimizi bu Kanun ve uygulamaları hakkında bilgilendirmek sorumluluğunu yerine getirmek amacıyla iş bu AYDINLATMA METNİ’ni sizlerle paylaşmaktadır.

 

 • VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla ÖZ ORMAN-İŞ SENDİKASI’nın  (Sendika) kişisel verilere atfettiği önem doğrultusunda üyelerimizin, işbirliği içinde olduğumuz kurumların, çalışanlarımızın ve üçüncü kişilerin verilerinin korunması ve işlenmesi konularında Sendikamız tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVK Kanunu) uyarınca sistemlerimize kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, saklanacak, yasal ya da finansal gerekler, nedenler ile sınıflandırılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dahilinde 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

 • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanunu tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel olarak, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde, kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza etmek suretiyle, Sendikamız tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir:

 

 • Sendikal faaliyet ve hizmetlere ilişkin stratejilerin planlanması ve icrası
 • Sendikanın insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi
 • Sendika tarafından sunulan faaliyetler ve hizmetlerden üyelerimizi (ilgili kişileri) faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi
 • Sendika tarafından program ve hizmetlerin üyelerimizin beğenisine sunulması, önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası
 • Sendikanın ve Sendikayla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin kişisel verilerinin güvenliğinin temin edilmesi

 

Kişisel verilerinizin Kurum tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; http://www.ozorman-is.org.tr/kvkk internet sitesinde yer alan Sendika Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz. 

 

    • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde, Sendikamız tarafından aşağıda yer alan amaçlar doğrultusunda iş ilişkisi içinde olunan kişi ve kurumlarla, kanunen yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir:

 

 • 6356 sayılı Kanun ve diğer mevzuattan kaynaklı bağlayıcı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Sendikamızın yürüttüğü faaliyet ve hizmetlerin niteliği gereği, üçüncü taraflarla veri paylaşımını gerektiren durumların ortaya çıkması,
 • Sendikal faaliyetlerin yanı sıra ve üyelerimize (ilgili kişilere) mesleki ya da sosyo- ekonomik fayda sağlayacak hizmetler için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Sendikanın ve Sendikayla iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin kişisel verilerinin güvenliğinin temin edilmesi,

 

Kişisel verilerinizin Kurum tarafından aktarımı konusunda detaylı bilgilere, http://www.ozorman-is.org.tr/kvkk internet sitesinde yer alan Sendika Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasından ulaşabilirsiniz. 

 

    • KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun üyelik işleminin tamamlanmasına yönelik öngördüğü süreçler kapsamında, mevzuat ve Sendika politikalarının gereği olarak toplanmaktadır. Toplanan kişisel verileriniz, KVK Kanununun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

    • KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN KANUNİ HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahipsiniz;

 • Kişisel verilerinizin tamamen ve sadece üyelik hizmetleri doğrultusunda kullanılmasını talep etme, 
 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme 

 

KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan; kişisel veri sahipleri bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbarat faaliyetleri kapsamında işlenmesi.
 • Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

 

KVK Kanunu’nun 28/2 maddesi gereğince aşağıdaki hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç kişisel veri sahipleri bu konularda yukarıda sayılan haklarını ileri süremezler:

 • Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri sahibi tarafından kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi.
 • Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması.
 • Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

 

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, http://www.ozorman-is.org.tr/kvkk   den ulaşabileceğiniz Sendika Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Sendikamıza iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak başvurularınız sonuçlandırılacaktır; ancak ayrıca bir maliyet doğması halinde Sendikamızın Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edebilme hakkı saklıdır.
Bu yazı 09.11.2018 eklendi ve 389 kez okundu.

MUHATAP KURULUŞLARKişisel Verileri Koruma Kanunu - Aydınlatma Metni